Rekrutacja

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM i DORADCĄ DS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów WSISiZ do bezpłatnego uczestnictwa w Projekcie.

Rekrutację rozpoczynamy od 1-01-2017 i będzie trwała w sposób ciągły do końca trwania Projektu.

Studenci zainteresowani uczestnictwem, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem, wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, podpisaniem swoim czytelnym podpisem i dostarczenie go w formie skanu do Biura Karier za pośrednictwem e-mail: abk@wit.edu.pl

Po weryfikacji złożonego Formularza zgłoszeniowego i podjęciu decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu, pracownicy Biura Karier poinformują Studenta (w sposób mailowy lub telefonicznie) w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia, o zakwalifikowaniu się do Projektu i dacie oraz miejscu pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.

Spotkania z doradcą, to szansa na pogłębienie swojej wiedzy z zakresu efektywnego poszukiwania pracy. Każdy uczestnik Projektu będzie miał możliwość wykonania testu swoich kompetencji i zapoznania się ze swoimi mocnymi stronami, które wykorzysta w rekrutacjach na wybrane stanowiska pracy.  Testy kompetencyjne wykonywane sa on-line i omawiane na spotkaniu z doradcą zawodowym.

Na spotkaniach będzie można poznać zasady pisania CV i listu motywacyjnego, jak również symulację rozmowy kwalifikacyjnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

WARSZTATY KOMPETENCYJNO-PRZEDSIĘBIORCZE

Zapraszamy na warsztaty w trakcie całego czasu trwania Projektu. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie w formie skanu na abk@wit.edu.pl  formularza zgłoszeniowego na warsztaty ( dostępny poniżej)

Warsztaty to duża szansa na pozyskanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii oraz rynku działalności gospodarczej.

Warsztaty prowadzi Pan dr Konrad Rokoszewski (v-ce prezes Fundacji Instytut Badań nad Ekonomią Społeczną, v-ce prezes Stowarzyszenia Oświatowego Edukator, ekspert PARP, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, RPO w woj. łódzkim i śląskim, ekspert ds. innowacji społecznych)

PROGRAM:

 • przedsiębiorczość akademicka – pojęcie start-up, spin-off, zakres pojęcia i jej miejsce w dokumentach programowych i strategicznych państwa
 • instytucjonalny system wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej – inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory biznesu, centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne, klastery,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej – przegląd wybranych form i metod finansowania:
 • kredyty obrotowe i inwestycyjne
 • poręczenia kredytowe, w tym poręczenia de minimis z BGK, inicjatywy JEREME, poręczenia lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych (przykłady)
 • leasing
 • pożyczki społecznościowe (social lending) oraz crowdfunding (przykłady Zakramini, Kokos, Sekrata, Polakpotrafi, Crowdangels, Wspieramto)
 • faktoring
 • kredyt kupiecki i jego uwarunkowania prawne
 • private equity, venture capital i business angels, w tym finansowanie w ramach funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju,
 • program Wsparcie w Starcie
 • pożyczki bankowe i pozabankowe
 • model biznesowy i koncept biznesowy – wzajemne uwarunkowania, przykłady start –upów w Polsce
  i zagranicą
 • Współczesny marketing – od transakcji do relacji, znaczenie indywidualizacji, budowania wartości oraz zarządzania doświadczeniem klienta, elementy zachowań konsumenckich
 • Elementy planowania biznesowego i myślenia projektowego
 • Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja innowacji
 • Procedury uruchamiania działalności gospodarczej, wybór formy prawnej

Prosimy sprawdzać zakładkę HARMONOGRAM, gdzie będą aktualne terminy nt naboru na warsztaty kompetencyjno-przedsiębiorcze.

 Dokumenty do pobrania