Rozwój ABK szansą na lepszy start studentów WSISiZ w Warszawie

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2019 ROKU

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nr projektu: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/15

Czas trwania: 01.10.2016 — 30.09.2019

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków Informatyka, Grafika, Informatyczne Techniki Zarządzania, Zarządzanie i Administracja WSISiZ, niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy,w tym kompetencji komunikacyjnych, kompetencji w zakresie zakładania działalności gospodarczej i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez poszerzenie zakresu i polepszenie jakości usług świadczonych przez Biuro Karier WSISiZ w okresie od 1.10.2016 do 30.09.2019.