Zadania projektu

Wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez wysokiej jakości usługi świadczone przez Biuro Karier w zakresie doradztwa i coachingu kariery

 • wdrożenie stałej oferty uczelni w zakresie wsparcia dla studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy poprzez włączenie Biura Karier WSISiZ w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności Biura Karier w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia
 • zakup i wdrożenie gotowego narzędzia diagnozowania kompetencji Biura Karier
 • bezpośrednie wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodową na rynku pracy. Uczestnicy projektu będą objęci kompleksowym zakresem usług Biura Karier, dopasowanych do Indywidualnych potrzeb.
 • zatrudnienie nowego doradcy zawodowego w Biurze Karier, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje w zakresie wspierania studentów rozpoczynających aktywność zawodową

Wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez wysokiej jakości usługi świadczone przez Biuro Karier w zakresie przedsiębiorczości

 • podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie zakładania działalności gospodarczej, niezbędne do rozpoczęcia aktywności na rynku pracy poprzez kompleksowe usługi Biura Karier WSISiZ
 • warsztaty prowadzone przez Biuro Karier WSISIZ kształtujące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości w celu nabycia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców
 • poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej w celu nabycia kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia aktywności na rynku pracy

Podnoszenie kompetencji pracowników Biura Karier

 • zatrudnienie doradcy zawodowego w Biurze Karier WSISIZ
 • zatrudnienie doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier WSISIZ
 • przeprowadzenie kursów i warsztatów doszkalających pracowników Biura Karier WSISIZ, kształtujących kompetencje służące poradnictwu zawodowemu i doborowi właściwej oferty wsparcia dla studentów
 • zakup narzędzia diagnozowania kompetencji służących poradnictwu zawodowemu

 Monitoring karier zawodowych i losów absolwentów

 • działania w zakresie monitoringu karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu